PIRKUMA UN PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI.

 1. Vispārējie noteikumi

1.1. Šie pirkuma-pārdevuma noteikumi (turpmāk „Noteikumi“) ir pusēm obligāts tiesisks dokuments, kurā noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču pirkšanas un apmaksas noteikumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildība un citi noteikumi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu internetveikalā LPX Trade SIA. Pircējs šiem noteikumiem piekrīt, atzīmējot „Iepazinos ar noteikumiem un tiem piekrītu“.

 1.2.Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt, labot vai papildināt Noteikumus saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām. Par jebkurām izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem reģistrēto Pircēju informē pa viņa norādīto elektronisko pastu un, lai veiktu pirkumus internetveikalā, Pircējam nāksies no jauna piekrist Noteikumu grozījumiem.

 1.3. Veikt pirkumus mūsu internetveikalā ir tiesības:

 1.3.1. rīcībspējīgām fiziskajām personām, t.i. personām, kuras sasniegušas pilngadību, un kuru rīcībspēja nav tiesiski ierobežota;

 1.3.2. juridiskas personas;

 1.3.3. visu augšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.

 2. Personas datu aizsardzība

 2.1. Jebkurai informācijai, kas saistīta ar personas datiem un reģistrēta internetveikalā LPX Trade SIA, tiek piemērota Pārdevēja personas datu drošības politika, kuras nosacījumi detalizēti izvietoti vietnē „Noteikumi par personas datu aizsardzību“. Lai reģistrētos internetveikalā LPX Trade SIA, Pircējam jāapstiprina, ka viņš piekrīt „Noteikumiem par personas datu aizsardzību“.

 3. Pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanas moments

 3.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju skaitās noslēgts no brīža, kad Pircējs, izvēlējies preces un ievietojis tās savā preču grozā, nospiež atsauci „Apmaksāt“.

 3.2. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkuma-pārdevuma līgums tiek reģistrēts un glabājas internetveikala LPX Trade SIA datu bāzē.

 4. Pircēja tiesības

 4.1. Pircējam ir tiesības veikt pirkumus internetveikalā LPX Trade SIA kārtībā, kāda noteikta šajos Noteikumos un internetveikalā.

 4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkuma-pārdevuma līguma, kurš noslēgts ar internetveikalu LPX Trade SIA, rakstiskā formā paziņojot par to Pārdevējam (pa elektronisko pastu, norādot atgriežamo preci un pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas.

 4.3. Punktā 4.2. paredzētās Pircēja tiesības tiek īstenotas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu (PTAL) un Latvijas Republikas Ministru Kabineta reglamentējošiem Noteikumiem Nr.207 "Par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr.207) un Latvijas Republikas Civillīkumu.

 4.4. Tiesības, kas paredzētas Noteikumu punktā 4.2., Pircējs var izmantot tikai tajā gadījumā, ja prece nav bijusi bojāta, nav mainījies preces izskats un tā nav lietota.

 5. Pircēja saistības

 5.1. Pircēja pienākums ir samaksāt par precēm un pieņemt tās šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

 5.2. Pircējs apņemas nepiešķirt trešajām personām savus datus ieejai internetveikalā. Ja Pircējs šos datus ir pazaudējis, viņa pienākums ir nekavējoties informēt par to Pārdevēju, izmantojot sadaļā „Kontakti“ norādītos sakaru līdzekļus.

 5.3. Pircēja pienākums, izmantojot internetveikala LPX Trade SIA pakalpojumus, ievērot šos Noteikumus, citus internetveikala noteikumus, un nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

 6. Pārdevēja tiesības

 6.1. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt preču groza minimālo apmēru, t.i. minimālo summu, kuru sasniedzot tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Šīs summas apmērs ir redzams, pārlūkojot preču grozu.

 6.2. Ja Pircējs mēģina kaitēt internetveikala stabilitātei un darba drošībai vai nepilda savas saistības, tad Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt viņam iespēju izmantot internetveikalu, vai arī izņēmuma gadījumos dzēst Pircēja reģistrāciju.

 6.3. Svarīgu apstākļu atklāšanās gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pilnīgi pārtraukt internetveikala darbību, Pircēju par to iepriekš nebrīdinot.

 6.4. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Pircēju, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties Noteikumu 8.2.1. vai 8.2.2. punktos paredzētos samaksas veidus, nesamaksā par precēm 3 (trīs) darba dienu laikā.

 7. Pārdevēja saistības

 7.1. Pārdevējs apņemas ar nosacījumiem, kādi noteikti šajos Noteikumos un internetveikalā, radīt Pircējam iespēju izmantot internetveikalā LPX Trade SIA sniegtos pakalpojumus.

 7.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja konfidencialitātes tiesības attiecībā uz viņam piederošo personīgo informāciju, kas norādīta internetveikala reģistrācijas veidlapā, izņemot Latvijas Republikas likumdošanā un „Noteikumos par personas datu aizsardzību“ noteiktos gadījumus.

 7.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi ar šo Noteikumu 9.punktā norādītajiem nosacījumiem.

 7.4. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevar piegādāt Pircējam preces, tad viņš apņemas piedāvāt analoģisku vai īpašību ziņā līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analoģisku vai pēc savām īpašībām līdzīgu preci, tad Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam viņa samaksāto naudu 10 (desmit) darba dienu laikā, ja ir veikta iepriekšēja apmaksa.

 8. Preču cena, samaksas kārtība un termiņi

 8.1. Preču cenas internetveikalā un noformētajā pasūtījumā tiek norādītas eiro ar PVN.

 8.2. Pircējs norēķinās par precēm vienā no šādiem veidiem:

 8.2.1. Apmaksa, izmantojot bankas kartes.

 8.2.2. Samaksa ar bankas pārvedumu. 

 8.3. Veicot norēķinus 8.2.1. un 8.2.2. norādītajos veidos, Pircējs apņemas nekavējoties samaksāt par precēm. Augšminētajos gadījumos, ņemot vērā Pārdevēja tiesības, kas paredzētas Noteikumu 6.4. punktā, tikai pēc tam, kad saņemta samaksa par precēm, sākas sūtījuma formēšana un preču piegādes termiņa nolase.

 8.4. Pēc tam, kad Pircējs izvēlējies preces sadaļā „Preču grozs“ ir izvēlējies preces, viņš apstiprina to apmaksu, pēc kura saņemot pasūtījuma apstiprinājumu un rēķinu par precēm pa e-pastu. Rēķinā ir norādītas preces, to daudzums, preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus un sūtīšanas izmaksas.

 9. Preču piegāde

 9.1. Pircējs, veicot preču pasūtījumu, apņemas norādīt preču piegādes vietu.

 9.2. Pircējs apņemas patstāvīgi pieņemt preces. Gadījumā, ja viņš nevar preces pieņemt patstāvīgi, bet prece ir nogādāta uz viņa norādīto adresi, un, pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam (izpildītājam).

 9.3. Preču piegādi veic Pārdevējs vai viņa pilnvarotais pārstāvis.

 9.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam preces, ievērojot preču aprakstos norādītos piegādes termiņus. Šie termiņi netiek piemēroti gadījumos, ja Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču, un Pircējs ir informēts par viņa pasūtīto preču trūkumu. Līdz ar to Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot visus jautājumus par preču piegādi.

9.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai ir piegādātas ar kavējumu Pircēja vainas dēļ vai sakarā ar apstākļiem, kuri nav atkarīgi no Pircēja.

 9.6. Preču piegādes laikā Pircēja pienākums kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi pārbaudīt sūtījuma stāvokli. Ja Pircējs paraksta faktūrrēķinu (pavadzīmi) vai citu dokumentu, kurš apstiprina sūtījuma nodošanu-pieņemšanu, tad skaitās, ka sūtījums ir nodots pienācīgā stāvoklī. Gadījumā, ja tiek atklāts, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai tam ir cita veida ārēji bojājumi), Pircēja pienākums ir atzīmēt šo faktu faktūrrēķinā (pavadzīmē) vai citā sūtījuma nodošanu-pieņemšanu apstiprinošā dokumentā, un, piedaloties Pārdevējam vai viņa pārstāvim, brīvā formā jāsastāda akts par sūtījuma bojājumu. Ja Pircējs neveiks šīs darbības, tad Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības Pircēja priekšā par preču bojājumiem, ja šādi bojājumi radušies iepakojuma bojājumu dēļ, kurus Pircējs augšminētajā kārtībā nav atzīmējis.

 9.7. Pircējs var pats saņemt preces no Pārdevēja noliktavas..

 10. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

 10.1. Katras interneta veikalā LPX Trade SIA pārdodamās preces īpašības tiek norādītas katras preces aprakstā.

 10.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā pārstāvētās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst preču reālajiem izmēriem, formām un krāsām Pircēja monitora īpatnību dēļ.

 10.3. Noteiktiem preču veidiem Pārdevējs sniedz zināmu laiku spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrēts termiņš un citi nosacījumi tiek norādīti šādu preču aprakstos.

 10.4. Gadījumā, ja Pārdevējs nesniedz kvalitātes garantiju noteiktiem preču veidiem, tad ir spēkā attiecīgajos tiesību aktos paredzētā garantija.

 11. Preču atgriešana un apmaiņa

 11.1. Pārdotā prece ir apmaināma, atgriežama saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu (PTAL) un Latvijas Republikas Ministru kabineta reglamentējošiem Noteikumiem Nr.207 "Par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr.207) un Latvijas Republikas Civillīkumu.

 11.2. Lai atgrieztu preces Noteikumu 11.1. punktā norādītajos gadījumos, Pircējam brīvā formā jāaizpilda dokuments par preču atgriešanu un tas jāiesniedz kopā ar atgriežamajām precēm.

 11.3. Noteikumu 11.1.punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot 14 kalendāro dienu laikā no preču piegādes dienas, informējot par to Pārdevēju Noteikumu 4.2.punktā noteiktajā kārtībā.

 11.4. Atgriežot preces, Pircējam jāievēro šādi noteikumi:

 11.4.1. atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā iepakojumā;

 11.4.2. Pircējs nedrīkst preci sabojāt;

 11.4.3. prece nedrīkst zaudēt savu preces izskatu (nav bojātas etiķetes, nav norautas aizsarg plēves u.c. ) (šo punktu nepiemēro gadījumā, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece);

 11.4.4. atgriežamajai precei jābūt tajā pašā komplektācijā, kādā to saņēma Pircējs;

 11.4.5. atgriežot preci, jāiesniedz pirkumu apstiprinoša dokuments, garantijas talons (ja tika izsniegts) un aizpildīts Noteikumu 11.2. punktā norādītais dokuments par preces atgriešanu.

 11.5. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šajā nodaļā noteikto preču atgriešanas kārtību.

 11.6. Gadījumā, ja prece tiek atgriezta, pamatojoties uz Noteikumu 4.2. punktā paredzētajām tiesībām, Pircējs apmaksā visus preču atgriešanas izdevumus. Pārdevēja piemērotās preču atgriešanas izmaksas sniegtas šo Noteikumu 9.7.punktā. Ja tiek atgriezta cita un/vai nekvalitatīva prece, tad Pārdevējs apņemas šādas preces pieņemt un apmainīt tās pret pienācīgām analoģiskām precēm. Gadījumā, ja Pārdevējam nav analoģisku preču, viņš atmaksā Pircējam par precēm samaksāto naudu.

 11.7. Preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu (PTAL) un reglamentējošiem Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 207 "Par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr.207) un Latvijas Republikas Civillīkumu.

 12. Atbildība

 12.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā sniedz nepareizus datus, tad Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas radušās šā iemesla dēļ.

 12.2. Pircējs ir atbildīgs par internetveikalā veiktajām darbībām.

 12.3. Pircējs ir atbildīgs par savu datu nodošanu trešajām personām ieejai internetveikalā. Ja LPX Trade SIA pakalpojumus izmanto trešā persona ar Pircēja ieejas datiem, tad Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju.

 12.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkuras atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tikta sniegta.

 12.5. Ja internetveikalā ir norādes uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu vietnēm, tad Pārdevējs nav atbildīgs par tajās esošo informāciju vai veikto darbību. Pārdevējs neapkalpo, nekontrolē šīs vietnes un nepārstāv šo uzņēmumu un personu intereses.

 12.6. Kaitējuma nodarīšanas gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

 13. Pārdevēja mārketinga pasākumi

 13.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var kļūt par dažādu akciju veikšanas iniciatoru internetveikalā LPX Trade SIA.

 13.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtā, bez atsevišķa brīdinājuma mainīt akciju nosacījumus un tos atcelt.

 14. Informācijas apmaiņa

 14.1. Pārdevējs visus ziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto elektroniskā pasta adresi.

 14.2. Pircējs visus ziņojumus un jautājumus nosūta, izmantojot Pārdevēja sakaru līdzekļus, kuri norādīti sadaļā „Kontakti“.

 15. Noslēguma noteikumi

 15.1. Šie noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 15.2. No šiem Noteikumiem izrietošajām attiecībām tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.

 15.3. Visas no šiem Noteikumiem izrietošās domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja pusēm neizdodas vienoties, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.